Warunki Rejestracja i Regulamin Aukcji Samochodowej


Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ), Sven Tank Kfz-Handel, Springerzeile 9, D-13591, Berlin, Niemcy tworzy regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi sprzedaży pojazdów.

Niniejszy Regulamin jest dokumentem statuującym zasady i warunki świadczenia usług przez Sven Tank Kfz-Handel na rzecz osób trzecich, w związku z czym Sven Tank Kfz-Handel przysługuje prawo do zmian jego treści z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Świadczenie usług odbywa się za pomocą strony internetowej www.autota.eu

Główne Warunki

 • Jeśli samochód jest jeżdżący lub silnik pracuje, informacje te zostaną wyświetlone w przeglądzie samochodu. Jeśli nic nie jest zapisane, oznacza to, że auto nie jest możliwe do jazdy, silnik nie działa lub nie został sprawdzony. Licytujący przyjmuje to do wiadomości i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.
 • O liczbie kluczy lub dostępności książki serwisowej Autota nie posiada żadnych informacji. W przypadku, gdy informacje są dostępne, zostaną zapisane w opisie bieżącego samochodu.
 • Pojazd musi zostać odebrany.
 • Jeśli pojazd nie zostanie odebrany, użyjemy firmy windykacyjnej aby odzyskać pieniądze za pojazd. Za każdy dzień przestoju samochodu doliczana jest opłata €15,- za parking.
 • Wszystkie dodatkowe koszty windykacji, parkingu i dodatkowej opłaty za transport muszą zostać zapłacone przez kupującego.
 • Jeśli samochód ma jakieś dodatkowe uszkodzenia, musimy otrzymać zdjęcia w ciągu 48 godzin od dostarczenia, po tym czasie reklamacje nie będą uwzględniane. Nie jest możliwe dokonanie reklamacji na niezobrazowanych uszkodzeniach, które są bezpośrednim wynikiem zadanych głównych obrażeń. Nie można reklamować np. pękniętej skrzyni biegów w następstwie uderzenia w koło pojazdu itp.
 • Koszty dostarczenia pojazdu w celu dokonania inspekcji i potwierdzenia odkrytych dodatkowych uszkodzeń ponosi Kupujący. Miejscem dokonywania inspekcji jest siedziba firmy Sprzedającego. Ekspertyza zostanie sporządzona w ciągu 14 dni roboczych nie licząc dnia dostarczenia. Pojazd musi być dostarczony w stanie jak na zdjęciach z licytacji.
 • Wszystkie demontowalne opcje wyposażenia samochodu jak narzędzia, półki, radio, szafki pokazane na zdjęciach nie będą dostarczone z autem
 • Wszelkie płatności dokonywane są w walucie euro € przelewem wg udostępnionych faktur.

1. Rejestracja:

1.1. Rejestrować się w serwisie aukcyjnym mogą tylko osoby będące przedsiębiorcami, tj. osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. Serwis nie jest przeznaczony dla konsumentów.

1.2. Rejestracja i uczestnictwo w serwisie aukcyjnym nie podlegają żadnym opłatom.

1.3. Podczas rejestracji klient przyciskiem „Akceptuję” potwierdza zgodność z prawdą odnośnie danych wprowadzonych podczas rejestracji.

1.4. Podczas rejestracji klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem. Brak akceptacji Regulaminu lub jego nieznajomość uniemożliwią udział w aukcji.

2. Aukcja:

2.1. Samochody w systemie AutoTa licytowane na aukcji.

2.1.1. Rejestracja i dokumenty samochodów, wystawianych na aukcje w systemie AutoTa mogą pochodzić z następujących krajów: Niemcy, Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja, Hiszpania, Austria. Informacje o tym będą zawarte w opisie konkretnego samochodu.

2.1.2. Przeważająca część samochodów została sprawdzona przez ekspertów ze spółek ubezpieczeniowych odpowiedniego kraju. AutoTa, na każde pytanie klienta, zobowiązuje się ujawnić wszelkie informacje o uszkodzonych miejscach samochodów lub defektach, nawet gdy nie są one widoczne na zdjęciach.

2.1.3. W wypadku, gdy samochód jest na chodzie lub silnik odpala, zostanie to wskazane w opisie samochodu.

2.1.4. Wszystkie pytania, dotyczące samochodu będą przyjmowane do momentu zakończenia aukcji i mogą być wysyłane na adres poczty elektronicznej kontakt@autota.eu

2.1.5. Opis samochodu zawiera następujące dane:

 • Numer ID
 • Datę, godzinę zakończenia aukcji
 • Cenę dostawy pod adres wskazany przez Państwa podczas rejestracji
 • Datę pierwszej rejestracji (nie produkcji)
 • Typy paliwa oraz transmisji
 • Przebieg (km)
 • Moc i pojemność silnika
 • Cechy charakterystyczne
 • Krótkie informacje o wypadku
 • Zdjęcia

2.2. Licytacja:

2.2.1. Jeden samochód można licytować wiele razy.

2.2.2. Oferowana kwota nie może zostać zmniejszona, a złożone raz oferty nie mogą zostać wycofane. W przypadku pojazdów, na które złożono ofertę zakupu w kwocie przewyższającej 10.000 euro (dziesięć tysięcy euro) Autota zastrzega sobie prawo wpłaty wadium od licytującego wysokości 10% kwoty licytacji. Wadium powinno zostać wpłacone w walucie euro po ustaleniu szczegółów z Autota: kontakt@autota.eu. Wpłacone środki podlegają zwrotowi w całości na każde wezwanie wpłacającego w ciągu 2-7 dni roboczych o ile nie jest zwycięzcą w licytacji. Jeśli licytujący jest zwycięzcą w aukcji, kwota wadium może być zwrócona po zakończeniu ważności oferty o ile sprzedający nie potwierdzi w tym czasie chęci zawarcia transakcji. W przypadku zawarcia transakcji wadium zaliczane jest na poczet rozliczenia zapłaty. Licytujący zobowiązuje się do wpłaty pozostałej zaoferowanej kwoty w ciągu 3 dni roboczych.

2.2.3. Klient, który wybrał cenę i nacisnął „Zalicytuj”, czynnością tą gwarantuje, że zapłaci za ten samochód (w wypadku zwycięstwa) wybraną kwotę, jak również pokryje koszty dostawy wylicytowanego pojazdu, w wysokości określonej na karcie licytacji pojazdu. Koszt dostawy może zostać zmieniony jeśli ulegnie zmianie adres dostawy na inny niż podany w formularzu podczas rejestracji. W takim przypadku wysokość kosztów zostanie podana nabywcy oddzielnie przed wysłaniem pojazdu do wskazanego miejsca.

2.2.4. Po zakończeniu aukcji dalsze oferty cenowe nie są przyjmowane.

2.2.5. Każdy uczestnik aukcji może widzieć wyłącznie oferowane przez siebie ceny.

2.3. Ceny, pierwsze miejsca i zwycięstwa:

2.3.1. Cenę pierwszego miejsca za samochód, który klient licytował, można zobaczyć po upływie co najmniej doby przyciskając „Moje oferty” w menu profilu użytkownika.

2.3.2. W wypadku, gdy cena oferowana przez klienta była najwyższa – ogłasza się go zwycięzcą.

2.3.3. O zwycięstwie licytujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną oraz w zakładce „Wygrane aukcje” w menu profilu użytkownika.

2.3.4. W wypadku, gdy cena oferowana przez klienta nie była najwyższa, informacja o licytacji traci ważność po zakończeniu aukcji.

2.3.5. Właścicielowi licytowanego samochodu wyznacza się termin 25 dni w wypadku gdy samochód pochodzi z Niemiec, 28 dni - gdy samochód pochodzi z innego kraju, na rozważenie najwyższej zaoferowanej ceny.

2.3.6. W wypadku, gdy właściciel środka transportu wyraża zgodę na sprzedaż samochodu za najwyższą zaoferowaną cenę, AutoTa zobowiązuje się poinformować zwycięzcę telefonicznie lub e-mailowo. Wówczas uznaje się, że transakcja zakupu samochodu doszła do skutku, zaś pomiędzy licytantem a właścicielem samochodu doszło do zawarcia umowy sprzedaży.

2.3.7. W innych wypadkach uznaje się, że transakcja zakupu samochodu nie zakończyła się zawarciem umowy.

2.4. Nabycie i dostawa samochodu:

2.4.1. System aukcji AutoTa zastrzega sobie prawo dostarczenia samochodu do miejsca uzgodnionego z klientem nie później niż w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2.4.2. W zakładce „Dokumenty” w menu profilu użytkownika dostępne są wszystkie wystawione faktury za pojazdy. Faktura za transport wygranego pojazdu zostanie wysłana e-mailem.

2.4.3. AutoTa nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte ich wykonanie jest spowodowane okolicznościami, na które AutoTa nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) lub które wynikają z działań lub zaniechań osób trzecich, na których działanie AutoTa nie posiadała wpływu. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usługi zostanie zawieszone na czas jej działania.

2.5. Płatność:

2.5.1. Zwycięzca licytacji zaoferowaną kwotę za pojazd zobowiązuje się zapłacić przelewem w walucie Unii Europejskiej (euro, EUR, €) w terminie 3 dni od dnia otrzymania faktury, o której mowa w pkt. 2.4.2

2.5.2. Dokumenty samochodu zostaną przekazane klientowi przesyłką rejestrowaną po otrzymaniu odpowiedniej kwoty na konto AutoTa.

2.5.3. Jeśli płatności zostały uregulowane do dnia dostawy, dokumenty wręcza się w chwili przekazania pojazdu przez kierowcę świadczącego dostawę o ile były dostępne na miejscu załadunku.

2.5.4. AutoTa zastrzega sobie prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego a następnie do organu egzekucyjnego w wypadku nieotrzymania zapłaty za wylicytowany pojazd i koszty dostawy w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury.

2.5.5. Płatności przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy AutoTa w walucie euro [€].

2.5.6 Faktury i dokumenty sprzedaży wystawiane są tylko na dane firm zarejestrowanych w AutoTa. Nie jest możliwe wystawienie faktur na inne dane.

3. Odpowiedzialność:

3.1. Klient potwierdzając, że zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu zobowiązuje się ich przestrzegać.

3.2. Za nieprzestrzeganie warunków będą stosowane sankcje zgodnie z ustawodawstwem oraz aktami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Federalnej Niemiec. Wyboru prawa i sądu właściwego do rozpoznania ewentualnych sporów z klientem dokonuje AutoTa.

3.3. Klient potwierdzając, że zapoznał się z warunkami Regulaminu gwarantuje przestrzeganie punktu 1.3

4. Informacje:

4.1. Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania i rozpowszechniania informacji o samochodach oraz ich zdjęć.

4.2. W przypadku naruszenia w/w zobowiązania klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej AutoTa na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5. Polityka prywatności:

5.1 Administratorem danych firmowych przekazywanych w formularzu rejestracyjnym jest niemiecka firma Sven Tank Kfz-Handel, Springerzeile 9, D-13591, Berlin, Niemcy. Osoby rejestrujące się w formularzu mają prawo do wglądu do tych danych, poprawiania ich i usuwania na żądanie. Konto można usunąć po zalogowaniu pod linkiem "moje konto".

5.2 Przekazane dane przetwarzane będą tylko na użytek realizacji aukcji samochodowych i nie będą udostępniane innym podmiotom w żaden sposób i w jakimkolwiek zakresie.

5.3 Firmy rejestrujące się wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail lub SMS dotyczących oferty AutoTa i obsługi licytacji.

5.4 Serwis aukcyjny AutoTa może umieszczać na urządzeniu końcowym użytkownika tzw. pliki cookies. Pliki te wykorzystywane są tylko do obsługi licytacji i uwierzytelniania w systemie aukcyjnym. Serwis nie zbiera żadnych poufnych danych z komputerów końcowych swoich klientów.

Zgadzam się Nie zgadzam się
Kontakt
Sven Tank Kfz-Handel